Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

DE OPZET VAN 'KUNST IN OOTMARSUM':

Het gebeuren bestaat uit een presentatie van een veelsoortig aanbod op het gebied van beeldende kunst in een uitvoering die voor een breed publiek toegankelijk is. Het tonen van technieken en het demonstreren ervan wordt bijzonder op prijs gesteld. Zoveel mogelijk dienen eigen werken te worden geëxposeerd. Niet toegestaan zijn voor de handel bestemde serieproducten.

ORGANISATIE: 

De organisatie van ‘Kunst in Ootmarsum’ (KiO) is in handen van de ‘Stichting Kunst in Ootmarsum’. De ‘Stichting Kunst in Ootmarsum’ is een groep vrijwilligers die het kunstevenement voor U, de deelnemende kunstenaars, voor het kunstpubliek en voor de stad Ootmarsum organiseert.

LOCATIE:

KiO vindt plaats rondom de Simon en Judas Kerk, het Kerkplein, en in een aantal aansluitende straatjes. Daarnaast zijn er in heel beperkte mate locaties beschikbaar voor aanvullende exposities. Het gaat hierbij met name om ruimtes in zaaltjes en/of horecabedrijven.

OPBOUW:

De deelnemers krijgen de beschikking over een metalen/houten marktkraam met witte luifel of een witte pagodetent. De kramen zijn ca. 4 meter lang en ca. 1,5 meter diep. De pagodetenten zijn 4x3 meter en bovendien middels een ritssluiting afsluitbaar.

Deelnemerskaarten worden door de KiO organisatie aangebracht.

Per kraam/pagodetent wordt er één stoel verstrekt.

Per pagodetent wordt er ook één tafel verstrekt.

Aan het eind van het kunstevenement dienen zowel tafel en stoelen in de lege kraam/pagodetent aanwezig te zijn.  

TIJDEN :

KiO vindt in 2024 plaats op vrijdag 23, zaterdag 24, en zondag 25 augustus.

Openingstijden Kunstevenement :

Vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

De KiO informatiestand is 's morgens vanaf 9.00 uur bemand en de deelnemers dienen zich alle 3 de dagen bij de informatiestand aan te melden.

Nadat de deelnemer zich heeft aangemeld kan hij/zij bezig met de inrichting van de kraam of pagodetent.

DEELNAME:

Deelname aan KiO geldt voor de gehele drie dagen van het kunstevenement.

De deelnemer mag aan KiO deelnemen indien hij/zij het daartoe op de website verstrekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig en tijdig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de geldende algemene voorwaarden.

Alle inschrijvingen ondergaan een selectie, de definitieve toelatingen geschieden vanuit de Selectie Commissie.

Het aantal toelatingen en de plaatsingscapaciteit is mede afhankelijk van de Gemeentelijke Verordeningen m.b.t. Vergunning en Veiligheidsplan.   

De deelname aan het kunstevenement geschiedt door de inschrijver/deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan om een ander in plaats van de inschrijver/deelnemer aan het kunstevenement te laten deelnemen.

KOSTEN DEELNAME:

De staangelden staan vermeld op het KiO Inschrijfformulier.

De verschuldigde staangelden dienen tijdig (uiterlijk 1 maand na ontvangst KiO-bevestiging deelname) te worden overgemaakt op bankrekeningnummer : 

NL73 RABO 0305 9846 59.

AFZEGGING:

Bij een afzegging vóór 4 weken voor aanvang van het kunstevenement wordt het gehele bedrag terug betaald.

Bij een afzegging tussen 4 weken en 1 week voor aanvang van 'Kunst in Ootmarsum' wordt 50% van het betaalde staangeld terugbetaald.

Bij afzegging na 1 week voor aanvang van het kunstevenement , door welke oorzaak dan ook, vindt er geen terugbetaling van het betaalde staangeld plaats.

Bij het niet tijdig voldoen van de complete betaling; zijnde uiterlijk 1 maand na ontvangst KiO-bevestiging deelname, vervalt automatisch het recht op deelname.

STROOMVOORZIENING :

In de marktkramen is geen stroomvoorziening aanwezig. In beperkte mate kan, wanneer dat wenselijk/-noodzakelijk is en reeds op het inschrijfformulier is aangegeven, voor een stroomaansluitpunt worden zorggedragen. Aansluitsnoeren voorzien van een CEE netstekker (een zgn. campingstekker) e.d. dienen door de deelnemer/gebruiker zelf te worden verzorgd.

PUBLICITEIT:

Aan KiO wordt regionaal, nationaal en internationaal bekendheid gegeven door middel van affichering, social media en persberichten, daarnaast wordt er voor/tijdens het kunstevenement zo mogelijk een kleurenfolder , kunstkrant en/of glossy magazine uitgegeven.

Ook ten behoeve van de publiciteit is het wenselijk dat de deelnemers vroegtijdig (reeds bij de inschrijving) informatie en illustratiemateriaal aan KiO ter beschikking stellen zodat de diverse kunstredacties voorzien kunnen worden van voldoende materiaal.  

De organisatie zal naar beste eer en geweten de informatie die haar ter beschikking wordt gesteld verwerken en opnemen in de door haar uit te geven publicaties. Zij zal geen aansprakelijkheid dragen voor fouten die in dit proces optreden. Het toegestuurde documentatiemateriaal wordt formeel eigendom van de Stichting kunst in Ootmarsum. Het beeldrecht blijft berusten bij de betreffende kunstenaar. De ‘Stichting Kunst in Ootmarsum’ mag deze beelden gebruiken ten behoeve van haar evenement in de meest ruime zin zonder aanvullende vergoeding en/of beperkingen.

PLAATSAANWIJZING :

Door de organisatie wordt een definitieve indeling van 'Kunst in Ootmarsum' opgesteld. Aan de hand daarvan vindt de plaatsaanwijzing plaats. Een overzicht hiervan is in de informatiestand aanwezig.

VERKOOP :

Wanneer producten ter verkoop worden aangeboden dient de deelnemer de prijzen duidelijk aan te brengen. Niet geprijsde stukken worden geacht niet verkoopbaar te zijn gesteld.

PRIVACY STATEMENT:

KiO hanteert een strikt Privacy- en Cookiebeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie en gegevens om. 

Dit privacy beleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van bezoekers, deelnemers, prospecten, leveranciers en partners.

Zie hiervoor de Privacy- en Cookieverklaring van Kunst in Ootmarsum.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS:

KiO gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website of ons evenement bezoeken. Alle ( persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraag- inschrijfformulieren, sociale media en andere manieren worden vrijwillig verkregen.
KiO houdt zich bij gebruik van deze gegevens aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

OPSLAG GEGEVENS :

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft de deelnemer toestemming dat de persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een eigen KiO relatiebeheersysteem, dit tot wederopzegging door de deelnemer. Het systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. De gegevens zullen alleen voor doeleinden van de Stichting Kunst in Ootmarsum worden aangewend. 

AANSPRAKELIJKHEID:

Deelname aan KiO geschiedt voor eigen risico. 

De KiO organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijke en/of zakelijke schade als gevolg van hun deelname aan Kunst in Ootmarsum. 

Deelnemer dient voor eigen persoonlijke en/of zakelijke schadeverzekeringen te zorgen.

footer-img.png