KUNST IN OOTMARSUM (KiO)

Een artistiek buitengebeuren

ALGEMENE VOORWAARDEN

KUNST IN OOTMARSUM (KiO)

Een artistiek buitengebeuren

DE OPZET VAN ‘KUNST  in OOTMARSUM’:

Het gebeuren bestaat uit een presentatie van een veelsoortig aanbod op het gebied van beeldende kunst in een uitvoering die voor een breed publiek toegankelijk is. Het tonen van technieken en het demonstreren ervan wordt bijzonder op prijs gesteld. Zoveel mogelijk dienen eigen werken te worden geëxposeerd. Niet toegestaan zijn voor de handel bestemde serieproducten.

ORGANISATIE:

De organisatie van ‘Kunst in Ootmarsum’ (KiO) is in handen van de ‘Stichting Kunst in Ootmarsum’. De ‘Stichting Kunst in Ootmarsum’ is een groep vrijwilligers die het kunstevenement voor U, de deelnemende kunstenaars, voor het kunstpubliek en voor de stad Ootmarsum organiseert.

LOCATIE:

KiO vindt plaats rondom de Simon en Judas Kerk, het Kerkplein, en in een aantal aansluitende straatjes. Daarnaast zijn er in heel beperkte mate locaties beschikbaar voor aanvullende exposities. Het gaat hierbij met name om ruimtes in zaaltjes en/of horecabedrijven.

OPBOUW:

De deelnemers krijgen de beschikking over een metalen/houten marktkraam met witte of transparante luifel. De kraam is ca. 4.00 meter lang. Daarnaast zijn een aantal pagodetenten afm. 4.00 x 3.00 meter beschikbaar. Deelnemerskaarten worden door de organisatie aangebracht.

Per kraam/pagodetent wordt er één stoel verstrekt.

Het is verstandig i.v.m. mogelijk winderig weer een (bij voorkeur helder, doorzichtig) plastic windscherm mee te brengen. (tip: zie voor zij-, achterzeilen en andere kraambenodigdheden bijv. www.hollandmarktland.nl)

TIJDEN:

KiO vindt in 2021 plaats op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2022.

De kunstmarkt begint om 12.00u en sluit om 18.00uur.

De informatiestand is vanaf 9.00 uur bemand en de deelnemers dienen zich bij de informatiestand aan te melden. Nadat de deelnemer zich heeft aangemeld kan hij/zij bezig met de inrichting van de kraam/pagodetent.  

DEELNAME:

De deelnemer mag aan KiO deelnemen indien hij/zij het daartoe op de website verstrekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de geldende algemene voorwaarden.

De deelname aan een Evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

KOSTEN DEELNAME:

De staangelden staan vermeld op het inschrijfformulier. Indien tijdens 'Kunst in Ootmarsum' demonstraties worden gegeven (de organisatie ziet hierop toe) dan vindt er een reductie plaats op de staangelden. De verschuldigde staangelden dienen tijdig (uiterlijk 1 maand na de bevestiging van de deelname) te worden overgemaakt op bankrekening nummer NL73 RABO 0305 9846 59.

Bij een afzegging tussen vier weken en één week voor de aanvang van 'Kunst in Ootmarsum' wordt 50% van het betaalde staangeld terugbetaald. Bij afzegging daarvoor wordt het gehele betaalde bedrag terugbetaald en bij afzegging daarna, door welke oorzaak dan ook, vindt geen terugbetaling van het betaalde staangeld plaats.

STROOMVOORZIENING:

In de marktkramen is geen stroomvoorziening aanwezig. In beperkte mate kan, wanneer dat wenselijk/-noodzakelijk is en reeds op het inschrijfformulier is aangegeven, voor een stroomaansluitpunt worden zorggedragen. Aansluitsnoeren voorzien van een CEE netstekker (een zgn. campingstekker) e.d. dienen door de deelnemer/gebruiker zelf te worden verzorgd.

PUBLICITEIT:

Aan KiO wordt bekendheid gegeven door middel van affichering, social media en persberichten, daarnaast wordt er voor/tijdens het gebeuren een kleurenfolder en glossy magazine uitgegeven.

Ook ten behoeve van de publiciteit is het wenselijk dat de deelnemers vroegtijdig (reeds bij de inschrijving) informatie en illustratiemateriaal toezenden aan de organisatie zodat de diverse kunstredacties voorzien kunnen worden van voldoende materiaal.

De organisatie zal naar beste eer en geweten de informatie die haar ter beschikking wordt gesteld verwerken en opnemen in de door haar uit te geven publicaties. Zij zal geen aansprakelijkheid dragen voor fouten die in dit proces optreden. Het toegestuurde documentatiemateriaal wordt formeel eigendom van de Stichting kunst in Ootmarsum. Het beeldrecht blijft berusten bij de betreffende kunstenaar. De ‘Stichting Kunst in Ootmarsum’ mag deze beelden gebruiken ten behoeve van haar evenement in de meest ruime zin zonder aanvullende vergoeding en/of beperkingen.

PLAATSAANWIJZING:

Door de organisatie wordt een definitieve indeling van 'Kunst in Ootmarsum' opgesteld. Aan de hand daarvan vindt de plaatsaanwijzing plaats. Een overzicht hiervan is in de informatiestand aanwezig.

VERKOOP:

Wanneer producten ter verkoop worden aangeboden dient de deelnemer de prijzen duidelijk aan te brengen. Niet geprijsde stukken worden geacht niet verkoopbaar te zijn gesteld.

PRIVACY STATEMENT :
KiO hanteert een strikt privacy beleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacy beleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van bezoekers, deelnemers, prospects, leveranciers en partners.


WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS :
KiO gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website of ons evenement bezoeken. Alle ( persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraag- inschrijfformulieren, sociale media en andere manieren worden vrijwillig verkregen.
KiO houdt zich bij gebruik van deze gegevens aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

OPSLAG GEGEVENS :
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft de deelnemer toestemming dat de persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een eigen KIO relatiebeheersysteem, dit tot wederopzegging door de deelnemer. Het systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. De gegevens zullen alleen voor doeleinden van de Stichting Kunst in Ootmarsum worden aangewend.  

AANSPRAKELIJKHEID:

Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijke en/of zakelijke schade als gevolg van hun deelname aan Kunst in Ootmarsum.

Kunst in Ootmarsum

Contactgegevens

Kunst in Ootmarsum
Berend Vinckenstraat 29
7631KA Ootmarsum

stichting@kunstinootmarsum.nl